wiki:ReDesign/form

Formuláře

MUNI framework dokumentuje atomy formulářů~-- grid, formulářové prvky a~tlačítka. Z~těchto atomů se sestavují kompletní formuláře. Ukázkový formulář, ze kterého vycházejí všechny formuláře rezervačního systému a~webového video archivu, se nachází na adrese [ttp://muni-redesign.superkoderi.cz/tpl/m-01-01-standardni.html].

Použití jednotlivých formulářových prvků

Jednotlivé formulářové prvky jsou v MUNI frameworku zdokumentovány na adrese http://muni-redesign.superkoderi.cz/tpl/a-03-formulare.html. Následují jednotlivé typy použitých formulářových prvků, které dokumentují propojení prvku se systémem.

1. Formulář

<s:useActionBean var="ab" beanclass="cz.muni.fi.lemma.web.reservationsystem.PersonActionBean" />
<s:form class="form-std" beanclass="cz.muni.fi.lemma.web.reservationsystem.PersonActionBean" id="person-form">
 <fieldset class="form-std__fieldset">
  // Formularove prvky + moznost pouzit grid
 </fieldset>
</s:form>

2. Input

<p>
 <label for="c2">
  <f:message key="person.email" />
  <span class="required">
   <f:message key="admin.message.required" />
  </span>
 </label>
 <br>
 <span class="inp-fix">
  <input class="inp-text" id="c2" name="person.name" required type="text" value="<c:if test='${! empty ab.person.name}'><c:out value='${ab.person.name}'/></c:if>"/>
 </span>
</p>

3. Select

<p>
 <label for="c1" >
  <f:message key="issuemaster" /> 
  <span class="required">
   <f:message key="admin.message.required" />
  </span>
 </label>
 <br>
 <span class="inp-fix">
  <s:select class="inp-select" name="issuemaster" id="c1">
   <s:option value="">—</s:option>
   <c:forEach var="issuemaster" items="${ab.issuemasters}">
    <s:option value="${issuemaster.id}">${issuemaster.name}</s:option>
   </c:forEach>
  </s:select>
 </span>
</p>

4. Radio

<div class="inp-items">
 <p class="inp-items__label">
  <f:message key="availability" />
 </p>
 <ul class="inp-items__list">
  <li class="inp-items__item">
   <label class="inp-item inp-item--radio">
    <s:radio name="available" value="" />
    <span><f:message key="all" /></span>
   </label>
  </li>
  <li class="inp-items__item">
   <label class="inp-item inp-item--radio">
    <s:radio name="available" value="true" />
    <span><f:message key="available" /></span>
   </label>
  </li>
 </ul>
</div>

5. Checkbox

<p>
 <label class="inp-item inp-item--checkbox" for="c9">
  <s:checkbox id="c9" name="person.admin" value="true" />
  <span><f:message key="person.admin" /></span>
 </label>
</p>    

5.1 Checkbox skupina

<div class="inp-items inp-items--inline">
 <p class="inp-items__label">
  <f:message key="person.permissionCategories" />
 </p>
 <ul class="inp-items__list">
  <c:forEach var="pc" items="${ab.permissionCategories}">
   <li class="inp-items__item">
    <label class="inp-item inp-item--checkbox">
     <s:checkbox id="permissionCategory-${pc.id}" name="permissions[]" value="${pc.id}" />
     <span><c:out value="${pc.name}" /></span>
    </label>
   </li>
  </c:forEach>
 </ul>
</div>

6. Textarea

<p>
 <label for="c3">
  <f:message key="person.address" /> 
  <span class="required">
   <f:message key="admin.message.required" />
  </span>
 </label>
 <br>
 <span class="inp-fix">
  <textarea class="inp-text" cols="50" rows="4" id="c3" name="person.address" required >
   <c:if test='${! empty ab.person.address}'>
    <c:out value='${ab.person.address}'/>
    </c:if>
  </textarea>
 </span>
 </p>

6.1. Textarea + wysiwyg

<script type="text/javascript">
 tinymce.init({
   selector: "textarea",
   plugins: [
     "link, image, table, code, autoresize, textcolor"
   ],
   toolbar: "bold italic underline | styleselect | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist | forecolor backcolor | link | image | table | code",
   menubar: false,
   toolbar_items_size: "small",
   statusbar: false,
   language: "cs"
  });
</script>


<p>
 <label for="c8">
  <f:message key="source.description" />
 </label>
 <br>
 <span class="inp-fix">
  <s:textarea id="c8" name="source.description" style="width: 100%;" /><br />
 </span>
</p>

7. Tlačítko

<p class="btn-wrap r">
 <button type="submit" class="btn btn-primary" name="cedit">
  <span>
   <f:message key="save" />
  </span>
 </button>
</p>
Last modified 18 months ago Last modified on 04/27/19 15:30:06