wiki:ReservationSystemDefects

Hlásenie výskytu defektov rezervačného systému

Pri zistení výskytu defektov v rezervačnom systéme je nutné ich zaznamenať, aby boli čo najskôr odstránené a tiež aby o nich existoval oficiálny záznam.

Hlásenie defektov je možné s využitím formulára Nové hlášení. Na zaznamenanie defektu je potrebné dodať informácie o tom, ako defekt replikovať a aká je očakávaná funkcionalita. Príkladom defektu je napríklad #5. Spôsob a forma hlásenia defektu je nasledovný:

Prvou informáciu je spôsob, ako daný defekt replikovať. To znamená, ako dostať systém do stavu, v ktorom nastane defekt. Štandardne ide o zoznam krokov a ich poradie, v ktorom sa majú vykonať. Príklad môže byť nasledovný:

  1. Ako prihlásený používateľ prejsť na editovanie osobných údajov (https://lemma.ics.muni.cz/RS/person/edit),
  2. Vymazať hodnoty v niektorom z polí (napr. Adresa, Důvod),
  3. Kliknúť na "Uložit".

Druhou informáciou je popis stavu, ktorý má nastať po vykonaní uvedených krokov. Ide o očakávaný stav, ktorý je kvôli defektu nedosiahnuteľný. Napríklad:

„Je zobrazené adekvátne upozornenie, že chýbajúce hodnoty musia byť poskytnuté.“

Treťou podstatnou informáciou je popis, ako sa v tomto stave defekt prejavuje. Napríklad:

„Editovanie údajov neprebehne a je zobrazený HTTP Status 500 - Internal Server Error.“

Uvedený formát hlásenia defektov je výberom toho najpodstatnejšieho z „incident reportu“ štandardu IEEE 829. V prípade potreby je však vhodné rozšíriť ho o vynechané časti.

V prípade, že defekt vznikol pri implementácii novej funkcionality, je v Trac-u vhodné odkázať sa na aktivitu, pod ktorou bola funkcionalita implementovaná. Pomôže to bezpečnému odstráneniu defektu a zachovaniu pôvodnej funkcionality.

Last modified 5 years ago Last modified on 01/06/15 22:21:54