wiki:ReservationSystemInfo

Základné informácie o rezervačnom systéme LEMMA

LEMMA disponuje pre svoje činnosti a výuku technikou na tvorbu audiovizuálnych diel. K tejto technike je potrebné zabezpečiť sledovateľný prístup a umožniť rezerváciu tejto techniky pre študentov a pracovníkov laboratória.

Laboratórium momentálne disponuje zdrojmi v celkovom počte 167 kusov, ktoré je možné zapožičať si za účelom výuky alebo výskumu. Na tvorbu rezervácií a sledovanie výpožičiek bol vytvorený rezervačný systém, ktorý je postupom času viac a viac vyvíjaný s cieľom vyladiť jeho funkcie a rozšíriť ich.

Dostupnosť rezervačného systému

Rezervačný systém je pre používateľov dostupný na adrese http://lemma.ics.muni.cz/RS/. Systém vyžaduje prihlásenie používateľov. Na realizáciu prihlásenia a overenia identity používateľov je využitý systém poskytovania identít MU. Na prihlásenie je nutné aby sa používateľ identifikoval svojim univerzitným číslom osoby (UČO) a sekundárnym heslom.

Každý používateľ systému musí odsúhlasiť pravidlá používania systému a musí byť schválený administrátormi systému. Až potom je mu umožnené vytvárať rezervácie techniky.

Viac informácií o procese registrácie a využívaní rezervačného systému nájdete v časti Základné využitie rezervačného systému.

Jednotlivé používateľské roly a kategórie oprávnení sú popísané na stránke Používateľské roly a kategórie oprávnení v rezervačnom systéme.

Administrátori systému

Prevádzke rezervačného systému LEMMA sa venujú jeho administrátori:

Na kontaktovanie administrátorov je možné použiť emailovú adresu lemma-adm (at) fi.muni.cz.

Vývoj systému

Rezervačný systém prešiel viacerými fázami vývoja. Na jeho vývoji sa podieľali (v poradí od najnovších zmien k najstarším):

Last modified 5 years ago Last modified on 01/07/15 01:09:53