wiki:ReservationSystemMaintenance

Údržba rezervačného systému

Servery a účty

Rezervačný systém je nasadený na virtuálnom serveri lemma.ics.muni.cz s operačným systémom Linux Debian, ktorý je k dispozícii od ÚVT MU. Na tomto serveri beží webový server Apache, ktorý sprístupňuje rezervačný systém nasadený v aplikačnom serveri GlassFish. Server ďalej komunikuje s PostgreSQL databázou na db.fi.muni.cz.

Kontaktnou osobou na riešenie problémov s činnosťou tohto serveru ÚVT je RNDr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.

Administrátorom rezervačného systému je umožnený vzdialený prístup na tento server na základe ich osobného verejného kľúča.

Všetky prístupové účty a heslá k databázam, Trac-u, SVN a GlassFish doménam sú spravované administrátormi. V prípade potreby povolenia prístupu je potrebné ich kontaktovať.

Diagram nasadenia systému vyzerá nasledovne:

Trac

Položka Hodnota
URL adresa Trac prostrediahttps://lemma.ics.muni.cz/trac/lemma
Fyzická adresa prostredia na serveri/opt/trac-projects/lemma
Konfigurácia prostredia/opt/trac-projects/lemma/conf/trac.ini
DatabázaSQLite
Umiestnenie databázy/opt/trac-projects/lemma/db/trac.db
AutentizáciaApache HTTP
Informácie o používateľoch/ect/apache2/passwd-svn-trac
RozšíreniaEstimationTools 0.4.7-r13940, TimingAndEstimationPlugin 1.3.7, TracAccountManager 0.4.4
Konfigurácia webového servera/etc/apache2/sites-available/lemma-ssl

Vytvorenie používateľa

Na vytvorenie nového používateľa Trac-u je potrebné použiť formulár pre vytvorenie používateľa.

SVN

Položka Hodnota
URL Subversion repozitárahttps://lemma.ics.muni.cz/svn/lemma
Fyzická adresa repozitára na serveri/opt/svn-repositories/lemma
AutentizáciaApache HTTP
Informácie o používateľoch/ect/apache2/passwd-svn-trac
Konfigurácia autorizácie/etc/apache2/authz_svn_access_file
Konfigurácia webového servera/etc/apache2/sites-available/lemma-ssl
Post commit notifikácia pre Trac/opt/svn-repositories/lemma/hooks/post-commit

Vytvorenie používateľa

Na vytvorenie používateľa SVN je potrebné vytvoriť používateľa v Trac-u. Následne editovať súbor /etc/apache2/authz_svn_access_file a podľa inštrukcií v ňom uvedených priradiť používateľa do skupiny.

Zálohovanie rezervačného systému

Na zálohovanie rezervačného systému, je potrebné zálohovať dáta z produkčnej databázy pgdb na serveri db.fi.muni.cz. Záloha sa vytvára ako tzv. dump databázy so SQL skriptu, ktorý po spustení v cieľovom prostredí dokáže databázu obnoviť. Tento skript obsahuje inštrukcie na vytvorenie databázovej schémy a naplnenie jednotlivých tabuliek dátami.

Vytvorenie zálohy

Na vytvorenie zálohy je potrebné mať administrátorský prístup k serveru lemma.ics.muni.cz a spustiť tam nasledujúci príkaz:

/usr/lib/postgresql/9.3/bin/pg_dump --host "db.fi.muni.cz" --port 5432 --username lemma --format plain --column-inserts --verbose --file "<export_script_name>" --schema 'lemma' pgdb

kde je nutné nahradiť <export_script_name> názvom zálohy.

Obnova zo zálohy

Na obnovu databázy z vytvorenej zálohy je potrebné databázu vymazať a zálohovaným skriptom následne vytvoriť. V prípade obnovovania testovacieho prostredia z tejto zálohy je potrebné po obnovení aplikovať aj tzv. "after restore" skript, ktorý v testovacom prostredí nastaví potrebné dáta na správne hodnoty, aby bola zabezpečená izolovanosť testovacieho prostredia. Tento skript sa nachádza v SVN spolu so skriptami pre verzovanie schémy (Schema/restore/test_environmen_restore_setting.sql).

Last modified 6 years ago Last modified on 01/07/15 01:13:55

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip