wiki:ReservationSystemUsage

Používateľské návody nájdete na stránke Uživatelská dokumentace.

Náseldující dokumentace je k neaktuální verzi systému:

Základné využitie rezervačného systému

Obsah

 1. Základné využitie rezervačného systému
  1. Prihlásenie
  2. Registrácia
   1. Podanie registračnej žiadosti
   2. Schválenie registračnej žiadosti
  3. Žiadosť o kategóriu oprávnení
   1. Podanie žiadosti o kategóriu oprávnení
   2. Schválenie žiadosti o kategóriu oprávnení
  4. Vytvorenie projektu
  5. Vytvorenie rezervácie

Prihlásenie

Na prihlásenie do rezervačného systému je potrebné prejsť na URL https://lemma.ics.muni.cz/RS/ a identifikovať sa použitím UČO a sekundárneho hesla.

Prihlasovací formulár vyzerá nasledovne:

Registrácia

Podanie registračnej žiadosti

Používatelia, ktorý nie sú v rezervačnom systéme zaregistrovaní budú pri prvom vstupe do systému požiadaní o vyplnenie registračného formulára a o odsúhlasenie pravidiel laboratória LEMMA (znenie pravidiel).

Polia formulára:

 • Jméno
  • predvyplnené meno momentálne prihláseného používateľa
 • E-mail
  • predvyplnený email momentálne prihláseného používateľa
 • Adresa
  • adresa používateľa
 • Telefon
  • telefónne číslo používateľa v medzinárodnom tvare
 • Projekt
  • Projekt pre ktorý chce používateľ využívať techniku laboratória
 • Důvod
  • Odôvodnenie žiadosti o registráciu – bude predmetom schvaľovania registrácie
 • Odsúhlasenie pravidiel
  • vyjadrenie súhlasu s pravidlami laboratória LEMMA označením bieleho políčka

Po vyplnení požadovaných údajov a po kliknutí na „Registrovat“ bude v systéme automaticky vytvorená žiadosť o registráciu.

Schválenie registračnej žiadosti

Podaná žiadosť o registráciu musí byť schválená administrátorom. Podávateľ žiadosti je emailom notifikovaný o rozhodnutí. V prípade vyhovenia je používateľovi umožnené používať rezervačný systém. V prípade zamietnutia žiadosti je používateľovi doručený dôvod zamietnutia.

Žiadosť o kategóriu oprávnení

Podanie žiadosti o kategóriu oprávnení

V prípade, že používateľ potrebuje na rezervovanie zdrojov vyššiu kategóriu oprávnení, môže o ňu v systéme požiadať. Odkaz na formulár pre žiadosť sa nachádza v ľavom menu, v časti „Můj účet“ pod odkazom „Editovat kategorie oprávnění“.

Formulár žiadosti vyzerá nasledovne:

Formulár obsahuje výpis kategórií oprávnení, ktoré sú momentálne prihlásenému používateľovi pridelené.

Pri podaní žiadosti o konkrétnu kategóriu je potrebné vybrať požadovanú kategóriu z menu a uviesť dôvod žiadosti. Po kliknutí na „Požádat“ bude žiadosť v systéme vytvorená automaticky.

Schválenie žiadosti o kategóriu oprávnení

Administrátor bude systémom upovedomený o vytvorení novej žiadosti. Po spracovaní žiadosti bude používateľ emailom informovaný o pridelení žiadanej kategórie, resp. o dôvode zamietnutia podanej žiadosti.

Vytvorenie projektu

Vytvorenie projektu je nutným predpokladom zadania rezervácie. Pred vytvorením nového projektu je potrebné vždy overiť, či už nebol projekt vytvorený iným spolupracujúcim užívateľom rezervačného systému.

Projekt sa vytvára vo webovom videoarchíve:

Vyplnenie názvu projektu je povinné (napr. názov filmu na ktorom pracujete):

Ďalej je možné definovať spoluautorov a ich funkcie:

V prípade spolupráce viacerých autorov je vhodné ich všetkých pridať do zoznamu osôb s povolením rezervovať zdroje pre tento projekt:

Vytvorenie rezervácie

Na vytvorenie rezervácie je potrebné využiť sprievodcu rezerváciou, ktorého je možné spustiť výberom položky „Nová rezervace“ v ľavom menu v časti „Správa rezervací“:

V ďalšom kroku je možné vyberať zdroje, predmet rezervácie. Informácie o konkrétnom zdroji sa zobrazia po kliknutí na ikonu „i“. Po kliknutí na meno výdajcu bude zobrazená jeho výdajná doba a miestnosť, v ktorej techniku vydáva.

Pre každý zdroj je potrebné vybrať projekt, na ktorý je zdroj rezervovaný (kliknutím na „šípku“ je možné nastaviť jeden projekt pre všetky rezervované zdroje). V ďalšom kroku je potrebné vybrať dátum a čas začiatku a konca rezervácie.

Kliknutím na „Zobrazit“ nad poliami pre zadávanie dátumov je možné zobraziť náhľad výdajcovej dostupnosti. Je možné nastaviť počet hodín pred vyzdvihnutím resp. odovzdaním zdrojov, kedy bude systémom vygenerovaný a odoslaný notifikačný email.

Kliknutím na „Pokračovat“ je rezervácia v systéme vytvorená.

V prípade rezervovania zdrojov od viacerých výdajcov bude rezervácia rozdelená na viac častí. Každá časť bude obsahovať len zdroje od jedného výdajcu. Čas vyzdvihnutia a odovzdania rezervácie je nutné vyplniť pre každú z týchto rozdelených rezervácií.

Po vytvorení rezervácie je používateľovi zaslaný email s detailmi rezervácie a rezervačný dokument, ktorý je potrebné vytlačiť a odovzdať výdajcovi pri preberaní rezervovaných zdrojov.

Rezervačný dokument je možné vytlačiť aj z rezervačného systému v časti „Správa aktuálních rezervací“:

Last modified 18 months ago Last modified on 05/09/19 12:16:18

Attachments (13)

Download all attachments as: .zip